Potrebujete

psychológa alebo služby kouča?

 • Koľkých spokojných a lojálnych zamestnancov máte vo vašej firme?
 • Ste stabilný tím, alebo vo vašej spoločnosti prebieha neustála výmena pracovníkov?
 • Do akej miery a akým spôsobom medzi sebou komunikujete?
 • Čo je pre vašich zamestnancov motivačné a čo ich demotivuje?
 • Vedeli vaši radoví zamestnanci riaditeľa aj naživo, alebo sú s ním v kontakte len cez povestné "listy riaditeľa"?
 • Viete aký je skutočný potenciál jednotlivých členov vášho tímu?
Efektívny výber pracovníkov na manažérske pozície

Na tieto a mnohé ďalšie otázky dokážeme nájsť konkrétne odpovede prostredníctvom analýzy spokojnosti zamestnancov, ktorú v základných krokoch definujeme takto:

 

 • spokojnosť zamestnancov vo firme
 • uplatnenie osobnostného a odborného potenciálu jednotlivcov
 • motivácia pracovníkov
 • tímová kooperácia vo vnútri firmy
 • potreby a očakávania pracovníkov v oblasti ďalšieho vzdelávania
 • identifikácia pracovníkov s organizáciou a s prácou v nej
 • poznanie filozofie vedenia firmy ako aj cieľov a zámerov vedenia  firmy
 • spokojnosť s organizačnou štruktúrou firmy
 • úroveň kreativity pracovníkov
 • interná komunikácia

V oblasti personálneho poradenstva poskytujeme komplexnú ponuku služieb

Ponuka obsahuje vytváranie hodnotiacich systémov, popisov pracovných pozícií, poskytujeme individuálne poradenstvo pre manažérov a radových zamestnancov,  realizujeme koučing pre tímy aj pre jednotlivcov.

Poradenstvo pri výbere pracovníkov – Development centrum

Systém interaktívnych programov, mapujúcich okrem osobnostného profilu človeka aj jeho spôsoby riešenia  modelových situácií, individuálnych a skupinových  úloh.  Systém Development centrum je vytvorený špeciálne pre efektívny výber pracovníkov na manažérske pozície  a pozície so zameraním na obchod a predaj, napr. obchodných reprezentantov a obchodných riaditeľov či projektových manažérov.

Ciele development centra

Cieľom Development centra je vytvoriť ucelený a plastický obraz toho, do akej miery, akým spôsobom a s akým potenciálom sú u klientov rozvinuté jednotlivé kompetencie (pri stanovovaní zisťovaných kompetencií sa vychádza vždy z individuálneho kompetenčného modelu firmy).

 • Identifikujeme ich silné stránky a možnosti rozvoja,
 • zadefinujeme  ako vedia hodnotení klienti riešiť problémové situácie,
 • ako zvládajú stresové situácie,
 • ako riešia konfliktné situácie,
 • ako reagujú a komunikujú so svojim okolím,
 • ako sa dokážu prezentovať navonok a pod.
Individuálny osobnostný profil

Kontaktujte nás…